Stojíte před otázkou výběru nového systému pro řízení výroby? Nevíte kde začít a na které parametry se během výběru zaměřit? Bojíte se, že výběr vám zabere příliš mnoho času a zdrojů? V případě, že jste si na některou z předcházejících otázek odpověděli kladně, následující článek je určen právě pro Vás!

Výběr MES systému není jednoduchý. A to ať už z důvodu vysoké pořizovací ceny, velké náročnosti spojené s implementací či změnou procesů v podniku. Nezanedbatelné je také strategické rozhodnutí, kdo vám nové řešení bude dodávat, poněvadž s touto firmou budete s největší pravděpodobností komunikovat po celou životnost vybíraného systému.

MES centrum se vám snaží pomoci předejít chybnému rozhodnutí při výběru systému, které může mít na chod vaší výroby dlouhodobý negativní dopad a dále se snaží pomoci vám provést výběr nového řešení v co nejkratší době.

Výběr MES / MOM krok za krokem

Stanovte si časový rámec výběru

Výběr nového řešení by neměl být zbytečně dlouhý. Zdlouhavý proces výběru není nutný a pouze navyšuje celkové náklady celého řešení. S příliš dlouhým výběrem bývá obvykle spojena i narůstající nedůvěra ostatních pracovníků firmy vůči týmu, který má tento úkol na starosti a na to navazující zaujatost k připravovanému řešení. To v některých případech může vést až k bojkotu připravovaného projektu a tím pádem k neúspěšnému konci. Nezanedbatelné jsou i náklady, které zbytečně zdlouhavým výběrovým řízením, nabíhají jak společnosti, která systém vybírá, tak i dodavatelským firmám. Dodavatelské firmy obvykle tyto náklady v jiné formě přenesou zpět na koncového zákazníka. Naše zkušenost je taková, že výběr systému lze zvládnout mezi 8 až 20 týdny, aniž by bylo nutné zanedbat některé kroky nutné ke správnému výběru řešení.

Nechte se inspirovat

Inspirace jinými, již realizovanými, řešeními pro vás může být velmi efektivním krokem jak formovat své myšlenky a cíle k vašemu novému projektu. Jednou z aktivit MES centra je vám v této oblasti pomoci a zpřístupnit vám základní popis a klíčové parametry vybraných projektů. Tyto projekty jsou dostupné v databázi ve které lze filtrovat přes klíčové parametry, které by vám měly pomoci nalézt co nejbližší implementace.

Tato databáze realizovaných projektů je k dispozici v části Realizované projekty.

Ujasněte si vaši motivaci a získejte podporu vedení

Před samotným rozhodnutím pořízení nového systému, by měla být jasně definovaná motivace, o kterou se toto rozhodnutí opírá. Tato motivace by měla být jasně definovaná, přímá a hlavně veřejně prezentovaná. Může se jednat například o zvýšení efektivity výroby, snížení neshodné výroby, možnost dosažení na lukrativnější zakázky atd.

Sestavte tým projektu

Do procesu výběru musí být začleněni zástupci jednotlivých odvětví, kterých se zavedení nového systému týká jak přímo, tak i nepřímo. Jedná se především o zástupce vedení firmy, IT, výroby, oddělení kvality, údržby, výrobní logistiky, plánování výroby a případně dle potřeby dalších. Jednu ze základních rolí, i když velmi často opomíjených, zde hraje vedení firmy. Pokud rozhodnutí o implementaci nového systému nevychází (nebo alespoň není přímo podpořeno) z nejvyššího vedení, projekt má jen malou naději na úspěch.

Vytvořte specifikaci zadání

Vytvoření zadání je úzce spojeno s motivací projektu.  Před samotným výběrem potřebujete mít k dispozici dokument, který vám bude sloužit jako prostředek pro interní formování vašich představ, pro předvýběr, tak i následnou komunikaci s potencionálním dodavatelem a to ne jen v rámci výběru řešení, ale i realizace. Jasně vydefinované zadání v psané formě lze také využít jako záchranu v situacích, kdy jednotliví členi výběrového týmu mají odlišný názor na podobu nově vybíraného systému. Jasně formulované zadání vycházející z původní motivace změny, by nám v těchto situacích mělo vždy pomoci zvolit to správné rozhodnutí.

Ujistěte se, zda jste připraveni

Výrobní firma, která zvažuje zavedení MES / MOM systému, by měla důkladně zvážit, zda je na to připravena a to ve všech důležitých oblastech. Tomuto tématu se věnuje tzv. výrobní úroveň vyspělosti, která definuje základní výrobní podnikové oblasti, které musí být vyrovnané ve své vyspělosti, aby bylo možné nový MES / MOM systém úspěšně implementovat. Konkrétně se jedná o čtyři oblasti: lidské, procesní, strukturální a IT. Např. v případě, kdy lidské, procesní, či strukturální oblasti pokulhávají za oblastí IT, mělo by v prvné řadě dojít k podpoření právě těchto zmíněných oblastí ještě před samotným začátkem zavádění nového systému.

Více podrobné informace k tomuto tématu můžete nalézt v samostatném článku Implementace MES systému - na co nezapomenout.

Proveďte předvýběr systému a dodavatele

Hlavním cílem této části je vytvořit rychlý výběr velmi omezené skupiny (dvou až tří) vyhovujících systémů daným požadavkům (tedy zadání). Tato fáze by měla být velmi krátká. Předvýběr by měl probíhat právě na základě vytvořeného zadání, které by mělo sloužit jako kontrolní odškrtávací list určující, zda dostupné systémy danému zadání vyhovují. K této fázi může dobře posloužit některý z dostupných katalogů MES / MOM řešení, které jsou na trhu k dispozici. Jeden z takových katalogů lze nalézt i na MES centru zde: Katalog MES / MOM řešení.

Podrobný návod vytvoření úzkého výběr MES / MOM řešení lzde nalézt v samostatném článku Vytvoření úzkého výběru MES / MOM řešení.

Najděte vítěze

Této fázi je zapotřebí věnovat nejvíce energie. Již máme vybrané favority a nyní se musíme pustit do detailního zkoumání všech aspektů, které jsou pro nás důležité. Jednotlivé dodavatele si pozvat na detailní prezentaci, nechat si řešení ukázat v reálném provozu, mít možnost si pohovořit s reálnými uživateli systému. U každého podstatného aspektu by měl výběrový tým dojít k zhodnocení, které systém (či dodavatel) danou problematiku řešení nejlépe. Na základě jasně ohodnocených jednotlivých bodů můžeme následně přistoupit k výběru nejlepšího nabízeného řešení.